لیست قیمت ترجمه رسمی اسناد رایج در دارالترجمه رسمی دریا

لیست قیمت های ترجمه رسمی اسناد رایج در دارالترجمه رسمی دریا به شرح جدول زیر می باشد. لطفا با مطالعه دقیق قیمت های ترجمه رسمی در این دارالترجمه اطلاعات لازم را کسب نمائید.

ردیفنام سند هزینهملاحظات
1شناسنامه مجرد 20.00015 سال به بالا عکسدار باشد. تمامی توضیحات و از جمله توضیحات صفحه آخر دارای مهر و امضای مرجع صادر کننده باشد.
2شناسنامه متأهل 20.000هرگونه توضیحات شامل نام همسر و فرزندان دارای مهر و امضای ثبت باشد. در صورت داشتنِ فرزند، نام همسر ذکر شده باشد.
3کپی برابر با اصل گذرنامه 30.000معمولاً شش صفحه اول و صفحه آخر کپی می شود و در صورت داشتنِ ویزا، صفحات مربوطه نیز کپی می¬شود و طبق نیاز مشتری می¬توان صفحات دیگر را نیز کپی گرفت که متناسباً هزینه تغییر می¬کند.
4ترجمه گذرنامه 30.000صفحات دارای عکس و مندرجات تایپ شده (شش صفحه اول و توضیحات تایپی آخر گذرنامه یا همان پشت جلد)، بجز صفحات ویزا ترجمه می¬شود.
5سند ازدواج 50.000شناسنامه یکی از زوجین برای کسب تأیید دادگستری و خارجه لازم است.
6 سند ملک یا آپارتمان منگوله دار 50.000به خط قرمز توقیف درج نشده باشد. هر نقل و انتقال 2000 تومان اضافه می¬شود. اگر حجم سند از میزان معمول، بیشتر باشد، هزینه کمی تغییر می¬کند.
7 سند ملک یا آپارتمان یک برگی جدید 70.000  
8 بنچاق ملک ، اجاره نامه رسمی، قولنامه یا مبایعه نامه رسمی (صحفه A3 - تقریبی) 80.000 منظور از رسمی، تهیه شده توسط دفترخانه اسناد رسمی است و معمولاً امور خارجه تأیید نمی¬کند.
9گواهی فوت 20.000شناسنامه متوفی برای تأیید امور خارجه لازم است.
10گواهی اشتغال به کار (در حد چهار یا پنج خط)

30.000

با شرح وظایف 50.000

اگر صادر کننده شرکت سهامی خاص یا با مسئولیت محدود باشد باید یک نسخه اصل از روزنامه رسمی شرکت پیوست گردد (کپی برابر اصل شده با مهر برجسته روزنامه رسمی نیز قابل قبول است). اگر کلمه تمام وقت در گواهی بیاید، باید دفترچه بیمه پیوست شود. اگر تخصصی در گواهی کار بیاید، باید دانشنامه پیوست شود. اگر صادر کننده، شخص حقیقی باشد، باید موجودیت خود را اثبات کند و مثلاً پروانه اشتغال خود را بگذارد.
11کارت واکسن 20.000دارای مهر کلینیک یا مرکز درمانی باشد یا اگر پزشک صادر کرده، نظام پزشکی مهر و امضای پزشک را تأیید کند.
12سند ماشین 30.000فقط برگه سبز.
13کارت ملی 20.000اصل کارت ملی
14قبض تلفن یا موبایل20.000اصل قبض