لیست قیمت ترجمه رسمی مدارک بیمه در دارالترجمه رسمی دریا

در صورتی که مدارک بیمه ای دارید و می خواهید جهت ترجمه رسمی آن را به دارالترجمه رسمی دریا بسپارید می توانید با مرور لیست قیمت مندرج در جدول زیر، از قیمت های ترجمه رسمی مدارک بیمه ای، در دارالترجمه رسمی دریا آگاهی یابید.

ردیف نام سند هزینه ملاحظات
1 دفترچه بيمه 20.000 مهر و امضای شعبه صادر کننده
2 بیمه نامه 30.000 مهر و امضای شعبه صادر کننده
3 لیست بیمه (تا ده نفر) 40.000 لیست بیمه کارکنان شرکتها همراه با برگه پرداخت بیمه یا به همراه مهر باجه دریافت تأمین اجتماعی
4 گواهي عدم خسارت بيمه 40.000 مهر بیمه
5 پروانه ساختمان ( نظام هدايت و كنترل) 40.000
(تقریبی)
مهر و امضای شهرداری