زمان لازم برای ترجمه رسمی و تایید اسناد و مدارک در دارالترجمه رسمی دریا

روز و ساعت پس گرفتنِ ترجمه با تأیید دادگستری و خارجه روز و ساعت تحویل کار به دارالترجمه
سه شنبه ساعت 4 تا 5.30 عصر شنبه تا ساعت 2 بعد از ظهر
چهارشنبه ساعت 4 تا 5.30 عصر یکشنبه تا ساعت 2 بعداز ظهر
شنبه ساعت 4 تا 5.30 عصر دو شنبه تا ساعت 2 عصر
یکشنبه ساعت 4تا 5.30 عصر سه شنبه تا ساعت 2 عصر
دوشنبه ساعت 4 تا 5.30 عصر چهارشنبه تا ساعت پنج و نیم و پنج شنبه تا ساعت 10 صبح

جدول زمانبندی فوق در شرایط عادی برقرار است. در صورت وجود تعطیلات عمومی یا تعطیل شدنِ امور خارجه یا دادگستری که شاید سالی یک یا دو مرتبه اتفاق بیفتد، در صورت بروز هرگونه شرایط غیرعادی دیگر یا پر شدن آمار روزانه قبل از تحویل کار به دارالترجمه رسمی دریا، در صورتیکه کارهای مشتری خیلی زیاد و مثلاً شامل تعداد زیادی ریز نمرات باشد، احتمالاً تغییرات اندکی در جدول فوق رخ می دهد ولی تلاش دارالترجمه رسمی دریا همواره مراعات جدول زمانی فوق است.