لیست قیمت ترجمه رسمی مدارک شرکت ها (روزنامه رسمی، اساسنامه، آگهی تغییرات و ...) در دارالترجمه رسمی دریا

با مطالعه لیست فیمت مندرج در جدول زیر می توانید قبل از سفارش ترجمه رسمی مدارک شرکت ها از قبیل روزنامه رسمی، اساسنامه، آگهی تغییرات و غیره به دارالترجمه رسمی دریا اطلاعات کافی در خصوص قیمت ترجمه رسمی مدارک شرکت ها کسب نمائید.

ردیفنام سند هزینهملاحظات
1آگهی روزنامه رسمی (تغییرات یا تصمیمات)40.000اصل روزنامه رسمی یا کپی برابر با اصل توسط مؤسسه روزنامه رسمی
2ترازنامه شرکتها (هر صفحه) 40.000روزنامه رسمی یا داشتن مهر برجسته ثبت شرکتها (برای شهرستانها، مهر عادی هم قبول است)
3شرکت نامه 80.000روزنامه رسمی یا داشتن مهر برجسته ثبت شرکتها (برای شهرستانها، مهر عادی هم قبول است)
4اساسنامه ثبت شرکتها (هر صفحه) 40.000روزنامه رسمی یا داشتن مهر برجسته ثبت شرکتها (برای شهرستانها، مهر عادی هم قبول است)
5تقاضای ثبت شرکت80.000روزنامه رسمی یا داشتن مهر برجسته ثبت شرکتها (برای شهرستانها، مهر عادی هم قبول است)
6اظهارنامه ثبت شرکت80.000روزنامه رسمی یا داشتن مهر برجسته ثبت شرکتها (برای شهرستانها، مهر عادی هم قبول است)