لیست قیمت تمبر امور خارجه در دارالترجمه رسمی دریا

در صورت تمایل به کسب اطلاعات در خصوص لیست قیمت تمبر امور خارجه می توانید لیست مندرج در جدول قیمت تمبر امور خارجه را مشاهده فرمائید.

ردیفشرح (تأیید ترجمه...)تعرفه تأیید هر برگ ترجمه (تومان)
1احکام دادگاهها3000
2حصر وراثت، اقرارنامه، تعهدنامه، وکالتنامه، استشهادیه و ...
3قیم نامه، ولایت نامه، حضانت و سرپرستی
4احکام کارگزینی
5احکام صادره از سازمان تربیت بدنی
6گواهیها و اسناد پزشکی با تأیید نظام پزشکی
7اجاره نامه با تأیید سازمان ثبت اسناد
8ترازنامه شرکتها5000
9اساسنامه شرکتها
10کارت بازرگانی
11روزنامه رسمی
12گواهیهای صادره از اتاق بازرگانی مبنی بر مبدأ یا مقصد کالا3000
13رونوشت موارد مندرج در بند 111000
14صورتحساب فروش کالا3000
15رونوشت مورد مندرج در بند 141000
16تصدیق معرفی نامه شرکتها 5000
17مدارک مربوط به پرداخت مالیات و عوارض 3000
18چک، سفته و اسناد مشابه
19ثبت علایم تجاری و اختراعات 5000
20سند مالکیت
21سند ازدواج و طلاق 3000
22شناسنامه، گواهی ولادت، کارت ملی، گواهی تجرد 1000
23برگ پایان خدمت و معافیتها 3000
24انواع گواهینامه رانندگی
25گواهی کار با تأیید مراجع ذیصلاح
26کپی برابر با اصل کردن اسناد تنظیمی در نمایندگیها7000
27گواهی ولادت، ازدواج و طلاق اتباع ایرانی صادره از مقامات خارجی و پس از هماهنگی با نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تولد 10000
28مدارک و گواهیهای تحصیلی در مقاطع مختلف و ریزنمرات3000
29گواهی فوت اتباع ایرانی
30تأیید مهر و امضای نمایندگیهای خارجی مقیم ایران 20000
31تأیید مهر و امضاء نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در صورت عدم دریافت تعرفه
32سایر گواهیها با بار مالی 5000
33سایر گواهیها (بدون بار مالی)3000
34سایر مدارک و اوراق متفرقه