قیمت ترجمه رسمی گواهیها، احکام و موارد متفرقه در دارالترجمه رسمی دریا

ردیفنام سند هزینهملاحظات
1گواهي حصر وراثت 50.000اصل شناسنامه متوفي براي تأييد امور خارجه
2پروانه مطب 40.000اصل دانشنامه که مهر استعلام مربوطه را دارد
3گواهی پایان کار ساختمان40.000
4گواهی پزشکی 40.000استعلام مهر و امضای پزشک از سازمان نظام پزشکی در خ. کارگر شمالی
5گواهی کارشناسی ملک40.000توسط کارشناس رسمی دادگستری و با مهر و امضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری + اصل سند ملک
6حكم بازنشستگي 30.000مهر و امضای سازمان مربوطه
7حکم کارگزینی 60.000مهر و امضای سازمان مربوطه یا فیش حقوقی (در صورتیکه دادگستری قبول کند)
8حکم ورزشی30.000مهر سازمان تربیت بدنی یا فدراسیون ورزشی
9وصيت نامه 80.000
(تقریبی)
محضری
10وکالتنامه (هرصفحه) 80.000ارایه شناسنامه وکیل و موکل (حتی المقدور). وکالتنامه محضری باشد (وکالتنامه طلاق را امور خارجه تأیید نمی کند)، به تازگی وکالتنامه برای فعالیتهای در ایران را دادگستری تأیید نمی کند. بنابر این کلمه در ایران نباید در وکالتنامه ذکر گردد.
11تعهدنامه و اقرار نامه 80.000ارایه شناسنامه طرفین. اقرارنامه محضری باشد، در مورد اقرارنامه محل سکونت که معمولاً زن و شوهرها می نویسند باید این جمله ذکر گردد که: «اگر خلاف مطالب اقرار شده، ثابت گردد، هرگونه مسئولیت امر به عهده اقرار کننده خواهد بود.»
12پروانه کسب هیأت عالی نظارت30.000مهر و امضای صادر کننده