لیست قیمت ترجمه رسمی مدارک بانکی، مالی و مالیاتی در دارالترجمه رسمی دریا

اسناد و مدارک بانکی، مالی و مالیاتی باقیمت های مندرج در جدول زیر توسط دارالترجمه رسمی دریا بصورت رسمی ترجمه می گردد.

ردیفنام سند هزینهملاحظات
1دفترچه حساب پس انداز 22.000مهر و امضای شعبه لازم است و گاهی اوقات موارد امور خارجه تأیید نمی کند.
2تعهد نامه محضري (پشتیبانی مالی) 70.000سربرگ محضر و مهر و امضای سر دفتر (شناسنامه طرفین).
3گردش حساب جاری یک صفحه¬ای 40.000 هر صفحهبا مهر و امضای امور بین الملل و به زبان فارسی یا در صورتیکه بانک امور بین الملل نداشته باشد، با مهر و امضای معرفی شده از جانب بانکها (مبالغ پایین موجودی را دادگستری شاید با مهر و امضای شعبه تأیید ¬کند.)
4گواهی بانکی (موجودی حساب) 30.000 (تقریبی)با مهر و امضای امور بین الملل و به زبان فارسی یا در صورتیکه بانک امور بین الملل نداشته باشد، با مهر و امضای معرفی شده از جانب بانکها (مبالغ پایین موجودی را دادگستری با مهر و امضای شعبه شاید تأیید ¬کند.)
5گواهي واريز ماليات بر ارث 30.000 (تقریبی)برای تأیید امور خارجه رجوع شود به روش تأييد اسناد مالياتي
6 اظهارنامه مالیاتی  40.000 هر صفحهرجوع شود به روش تأييد اسناد مالياتي
7برگ مالیات قطعی 30.000 (تقریبی)رجوع شود به روش تأييد اسناد مالياتي
8فيش بانكي قبض پرداخت ماليات 30.000