لیست قیمت ترجمه رسمی مدارک تحصیلی مدارس در دارالترجمه رسمی دریا

در جدول زیر می توانید لیست قمیت ترجمه رسمی انواع مدارک تحصیلی مدارس در دالترجمه رسمی دریا را مشاهده فرمائید

ردیفنام سند هزینهملاحظات
1گواهی پایان دوره متوسطه، پیش دانشگاهی، کارآموزی، اشتغال به تحصیل 15.000مهر مدرسه و آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه (با مهر مدرسه فلان: آموزش و پرورش منطقه فلان فرق دارد) به تازگی مهر آموزش و پرورش استان نیز لازم است.
2ريز نمرات پيش دانشگاهي (هر ترم) 12.000
3ريز نمرات سه ساله دبیرستان (هر ترم) 12.000
4ريز نمرات چهارساله دبيرستان نظام قديم (هر ترم) 12.000
5گواهی دوره فنی و حرفه ای 20.000مهر برجسته فنی و حرفه¬ ای، دریافت معرفی نامه از دارالترجمه، سپس رجوع به فنی و حرفه ای کرج و دریافت فرم ارزشیابی استاندارد برای هر گواهی دوره فنی و حرفه ای